Logo Cultuurspoor Best
Muziek en dans

Algemene informatie

Openingstijden

Kijk hier voor de algemene openingstijden van CultuurSpoor Best.

De cursusadministratie is doorgaans telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.
De cursusmarkt 2020/2021 vindt plaats op zaterdag 12 september van 11.00-13.00 uur.

Vakanties

De vakanties lopen zoveel mogelijk parallel aan de schoolvakanties van de basisscholen in Best.
Voor schooljaar 2019-2020 zijn de volgende vakantieperiodes vastgesteld:

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

19 oktober - 25 oktober 2020
21 december - 3 januari 2021
13 februari - 21 februari 2021
4 en 5 april 2021
27 april 2021
3 mei - 16 mei 2021
23 en 24 mei 2021
26 juli - 5 september 2021

De vermelde tarieven gelden voor inwoners van de gemeente Best.
Woon je elders en wil je toch graag lessen volgen bij CultuurSpoor? Neem dan contact op per mail: wij informeren je over de tarieven.

Algemene voorwaarden

1. Inschrijfvoorwaarden

Het inschrijven voor individuele of groepslessen muziek en dans is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend digitaal inschrijfformulier dat u vindt op onze website.

2. Betaling lesgeld
2.1 Jaarcursussen
Betaling van de lesgelden kan op twee manieren plaatsvinden:
- via een automatische incasso;
- via een factuur.
Automatische incasso
Betaling door middel van automatische incasso is op twee manieren mogelijk:
- betaling ineens;
- betaling in twee of meer (max. 8) gelijke termijnen.
De keuze voor betaling in termijnen kan alleen worden afgegeven bij inschrijving en kan niet tussentijds worden gewijzigd. Indien bij de keuze voor automatische incasso geen termijnen worden aangegeven, dan wordt het lesgeld ineens geïncasseerd.
CultuurSpoor Best wordt gemachtigd de lesgelden automatisch te incasseren totdat u de machtiging intrekt. Per betalingsplichtige is er slechts één betaalwijze mogelijk (óf via een automatische incasso, óf via een factuur).
Machtigen kan alleen als u bij inschrijving uw IBAN-nummer en juiste tenaamstelling van de rekening doorgeeft. Het bedrag wordt afgeschreven nadat de cursus gestart is. U dient voor voldoende saldo zorg te dragen.
Factuur
Betaling ineens is mogelijk door middel van een factuur, die binnen de gestelde termijn dient te worden voldaan. Betaling in termijnen is niet mogelijk als u kiest voor betaling via een factuur.
2.2 Korte cursussen
Betaling van korte cursussen kan uitsluitend in één keer plaatsvinden door middel van automatische incasso of een factuur.
2.3 Betalingsverplichting
De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale lesgeld. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt CultuurSpoor Best zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige. Contant betalen is niet mogelijk.
Bij het niet kunnen innen van het lesgeld per automatische incasso krijgt u eenmalig een schriftelijk verzoek om binnen zeven dagen te betalen. Indien een automatische incasso voor de tweede maal niet geïnd kan worden, is het totaal verschuldigde lesgeld direct opeisbaar, vermeerderd met € 25,00 administratiekosten.

3. Lesuitval
3.1 Verhindering van de leerling
.
Afwezigheid van de leerling dient zo tijdig mogelijk te worden gemeld bij desbetreffende docent.
Verzuimde lessen wegens verhindering van de leerling worden niet ingehaald en er vindt geen restitutie plaats. In geval van ziekte van de leerling of overmacht, leidend tot een verzuim van 3 of meer aaneengesloten lessen, kan de leerling schriftelijk een verzoek om lesgeldvermindering indienen bij de directeur van CultuurSpoor Best. Alleen bij hoge uitzondering, ter beoordeling van de directie, is restitutie van het lesgeld mogelijk.
3.2 Verhindering of ziekte docent
Bij verhindering van een docent wordt een bericht gegeven aan de leerlingen via het bij inschrijving doorgegeven 06-nummer. Bij ziekte van de docent proberen wij zoveel mogelijk vervanging te regelen.
Indien het organiseren van de reguliere fysieke les niet mogelijk is door overmacht kan CultuurSpoor daar een online alternatief voor bieden als volwaardige vervanging.
Indien er bij jaarcursussen meer dan 3 lessen uitvallen en er geen vervangende docent gevonden kan worden,
vindt restitutie van lesgeld plaats ten bedrage van 33 lessen minus het aantal werkelijk genoten lessen.

4. Opzegging
Voor alle jaarcursussen geldt een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk gedaan te worden per mail aan
educatie@cultuurspoorbest.nl.

5. Beeldmateriaal

CultuurSpoor Best zal alleen na toestemming van de cursist, of van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, beeld- en/of geluidsopnamen voor publicitaire doeleinden delen met derden. 

6. Recht en aansprakelijkheid
CultuurSpoor Best is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen en voor ongelukken. Op alle rechtsverhoudingen tussen leerling en CultuurSpoor Best is het Nederlands recht van toepassing.
De directie van CultuurSpoor Best kan besluiten een leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen, in ieder geval bij niet tijdige betaling van het lesgeld of bij wangedrag. Het ontzeggen van de toegang tot de lessen laat onverlet de verplichting tot betaling van het cursusgeld. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

Voorbehoud

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mochten zich in de loop van het cursusjaar wijzigingen en aanvullingen voordoen met betrekking tot aanbod, inhoud, prijzen, data en/of docenten, dan trachten wij die zo snel mogelijk bekend te maken via deze website.